Säännöt
29.08.2008 15:30

1. Yhdistyksen nimi on Joensuu-Ghana seura r.y., ruotsiksi Joensuu-Ghana föreningen r.f. Yhdistys käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Joensuu-Ghana Registered Association. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu.

2. Joensuu-Ghana seura r.y toimii mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden humanitaaristen yhdistysten, yhteisöjen sekä Ghanan ja Suomen viranomaistahojen kanssa. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen ja Ghanan kansojen välistä ystävyyttä, yhteistoimintaa, kulttuurivaihtoa sekä kehitysyhteistyötä. Yhdistys pyrkii lisäämään suomalaisten tietoa Ghanasta sekä ghanalaisten tietoa Suomesta.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kummilapsitoimintaa, opintopiirejä, asiantuntijavierailuja ja kehitysyhteistyöprojekteja. Kehitysyhteistyötoiminta käsittää:

 • koulutushankkeita
 • ympäristökoulutusta ja uusiutuvien energiavarojen  käytön edistämistä.
 • tietotekniikkaprojekteja
 • opiskelijavaihtoa

4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää juhlia ja huvitilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia. Se voi järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, myyjäisiä ja rahan keräyksiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet maksavat liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous päättää. Jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai sihteerille tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka koostuu seuraavista jäsenistä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi muuta jäsentä. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimii hallituksen ulkopuolinen henkilö. Hallitus ottaa rahastonhoitajan. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus voi nimetä yhdistyksen jäsenten keskuudesta valiokuntia sekä ottaa yhdistykselle vapaaehtoisia tai palkattuja työntekijöitä talousarvion puitteissa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen viimeistään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille.

9. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhti- toukokuussa. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräinen yhdistyskokous, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä tai vähintään viisi (5) jäsentä sitä erityisesti ilmoittamaansa asiaa käsittelemään kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla.

10. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 • Esitetään hallituksen vuosikertomus.
 • Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Määrätään jäsenmaksun suurus.
 • Valitaan yhdistyksen uusi hallitus: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, ja kaksi varsinaista jäsentä sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 • Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat, kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat ja valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

11. Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun hallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa annetuista äänistä.

12. Yhdistys voidaan purkaa päätöksellä, joka tehdään kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä sitä kummallakin kerralla kannattaa. Jos yhdistys puretaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen.

13. Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä

Joensuussa 14. päivänä toukokuuta 2008.